Zákon o používaní ERP


Články a doplňujúce informácie o uplatňovaní zákona 289/2008  o používaní elektronickej registračnej pokladnice  v praxi.  

od 01.01.2015
  • ERP a FT musia umožniť on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. V súlade s prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. januára 2015 je možné existujúce ERP a FT naďalej používať bezo zmeny ale v prípade vzniku povinnosťi používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pri výmene starej pokladne za novú je možné prihlásiť a používať už len pokladňu, ktorá spĺňa požiadavky podľa znenia § 4 ods. 1 až 3 účinného od 1. januára 2015

od 01.09.2014

  • ak podnikateľ  pri odovzdávani ERP do opravy neposkytne knihu pokladnice, tak pri vydaní ERP z opravy bude medzi servisnou organizáciou a podnikateľom spracovaný písomný zápis, na účely preukázania tejto skutočnosti

od 01.01.2014

  • Odporúčame skontrolovať neporušenosť plomby na ERP
  • Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu. keďže každá fiskálna tlačiareň je k počítaču pripojenia buď prostredníctvom komunikačného kabelu alebo cez bezdrôtové pripojenie a zákon nevyžaduje ďalší komunikačný kábel, v prípade kontroly postačuje odpojiť FT od počítača a poskytnúť daný kábel na účely kontroly. Fiskálne tlačiarne sú pripojené prostredníctvom USB, RS 232 alebo FTP  kábla. Euro pokladne s prídavným zariadením JODO tak isto obsahujú požadovaný komunikačný kábel na pripojenie JODO.
  • Podnikateľ je sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu
  • Odporúčame skontrolovať knihu elektronickej registračnej na údaje, ktoré sú požadované od 01.01.2014. ak tieto údaje nie sú zapísane tak podnikateľ je povinný zabezpečiť ich doplnenie.  názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát. daňové identifikačné číslo Údajmi o servisnej organizácii evidenčné číslo plomby, ktorou sa označila elektronická registračná pokladnica, evidenčný kód fiskálnej pamäte ak bola výmena fiskálnej pamäte realizovaná po 01.01.2014
  • V prípade doplnenia alebo zmeny servisnej organizácie je potrebné túto zmenu nahlásiť na DÚ do 30 dni od samotnej zmeny